ANBI informatie

Stichting A4D | Ambition for Durability

 

Wij zijn een ANBI en als zodanig mogen giften aan onze stichting binnen de grenzen van de wet worden afgetrokken bij de inkomstenbelastingaangifte. Klik hier voor meer informatie.

Naam instelling
Stichting Ambition for Durability

RSIN nummer
861290926

Contactgegevens
info@a4d.org
KvK 78175453

Doelstelling
Daar waar mogelijk en nodig, de maatschappij voorzien van kennis op gebied van duurzaamheid.

Beleidsplan
Link naar het beleidsplan

Bestuurssamenstelling
Zie web-pagina “Wie zijn wij”

Beloningsbeleid
Al het werk wordt verricht door vrijwilligers en onkosten worden vergoed. Er zijn geen loonkosten.

Verslag activiteiten
Conform de statuten wordt jaarlijks door een externe accountant een financieel jaarverslag opgesteld.

Financiële verantwoording
Het bestuur van de stichting is conform de statuten verplicht om jaarlijks binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar de staat van baten en lasten van de stichting op te maken. Klik hier als u het jaarverslag van 2021 wilt lezen.